vrijdag 11 mei 2007

Wat is een essay?

Wikipedia geeft de volgende definitie van een essay (lett.: probeersel):

"Een essay is een beschouwende prozatekst waarop de schrijver nadrukkelijk zijn persoonlijk stempel heeft gezet. Het is een literaire tekst, die in dienst staat van het leveren van een overtuigend betoog, zij het zonder dat er sprake is van een expliciet gegeven wetenschappelijke verantwoording. De essayist legt graag dwarsverbanden die binnen een gespecialiseerd wetenschapsvak in de regel uit den boze zijn. Het essay onderscheidt zich van de column door zijn grotere lengte en door de diepgang die in de regel in een column niet gerealiseerd kan worden. Alhoewel essays soms gepubliceerd worden in dag- en weekbladen, onderscheidt het genre zich duidelijk van de journalistiek doordat het niet gericht is op de actualiteit van de dag; juist de reflecterende geest die er zich in weerspiegelt maakt er de waarde van uit, ook op langere termijn. Een essay kan bestaan uit een korte tekst, of de lengte hebben van een volledig boek. De grondleggers van het genre zijn Michel de Montaigne en Francis Bacon."

André Klukhuhn formuleert het als volgt: een column schrijf je met je hart, een paper met je hoofd en een essay met je hoofd én met je hart. M.a.w. in een essay moet er een balans zijn tussen feitelijke min of meer objectieve informatie en een eigen reflectie. Je betrokkenheid met het onderwerp moet duidelijk blijken.

Voor je aan het schrijven begint, beantwoord je de volgende vragen: Waarover gaat mijn essay? Wat is mijn boodschap? Probeer de boodschap in een hoofdgedachte samen te vatten. Als dat niet lukt, is je onderwerp waarschijnlijk niet goed afgebakend.

Criteria voor een goed essay

Inhoud
• Het onderwerp sluit aan bij de inhoud van de cursus.
• Het essay vertoont voldoende diepgang. (Tip: de diepgang wordt in het algemeen groter naarmate je meer en betere informatiebronnen gebruikt, omdat je dan je eigen mening beter kunt onderbouwen.)
• De informatie die je verstrekt is relevant, d.w.z. dat deze in dienst staat van de boodschap die je wilt overbrengen.

Vorm
• Het probleem of onderwerp is duidelijk neergezet in een samenvattende inleiding, die vooraf gaat aan het eigenlijke artikel. (Tip: schrijf de inleiding in een ander lettertype of zet hem vet neer.)
• Het essay heeft een logische en heldere alinea-indeling en –opbouw. Elke alinea begint met een kernzin die de strekking van de alinea weergeeft. (Tip: gebruik telkens een regel wit tussen twee alinea's.)
• Er is een goede afsluiting, d.i. in dit geval geen samenvatting, maar een conclusie die verder gaat dan een samenvatting. (Tip: je kunt bijvoorbeeld terugkoppelen naar het begin, nieuwe vragen opwerpen of kritische kanttekeningen maken.)
• Als er wordt geciteerd, dan is aangegeven waar de lezer het citaat desgewenst kan vinden.
• De stijl is toegankelijk en aantrekkelijk.
• Schrijf correct Nederlands.

Wat wordt er in deze cursus van je verwacht?

Als je kiest voor een essay als keuze-opdracht, dan verwacht ik een essay dat tussen de 2000 en 3000 woorden groot is. Ik toets het m.b.v. bovenstaande criteria.

Je lezerspubliek bestaat in principe uit de studenten die deze cursus volgen. Als je een ander publiek voor ogen hebt, zet dat er dan even bij.

Links

- Basic Guide to Essay Writing
- How to Write an Essay -- 10 Easy Steps

Geen opmerkingen: